Публічна оферта репетиторство

Цей Договір публічної оферти адресований необмеженому колу осіб, що є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з Замовниками договір про надання послуг, інформація про яких розміщена на Сайті https://apslogos.com

Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх замовників.

  Договірні відносини між Виконавцем і Замовником укладаються шляхом надання повної і безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в вигляді публічної оферти без підпису письмового примірника Сторонами. Оплачуючи послуги Виконавця, Замовник погоджується з усіма умовами договору та умовами відповідальності у разі порушення умов цього Договору.

1.1. Сайт – інформаційна система, доступна в мережі Інтернет за адресою:
https://apslogos.com
1.2. Договір публічної оферти – публічний договір, який розміщений на Сайті
застосування якого є обов’язковим для Замовника та Виконавця.
1.3. Акцепт – прийняття Замовником пропозиції Виконавця про придбання послуги,
інформація про яку розміщена на Сайті, підтверджується внесенням оплати вартості послуг.
1.4. Акцепт Замовником цього Договору означає, що він повністю згоден з усіма
положеннями цього Договору. З моменту акцепту Замовником цей Договір вважається
укладеним.
1.5. Послуги – послуги, про які на Сайті розміщено пропозицію Виконавця.
1.6. Замовник – будь-яка фізична особа з повною дієздатністю, або юридична особа, що
має намір придбати послугу згідно з чинним законодавством України.
1.7. Виконавець – може бути юридична особа або фізична особа-підприємець, яка надає
послуги вказані на Сайті. Найменування Виконавця вказується при визначенні та оплаті
конкретної послуги.

2.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором,
надати послугу з репетиторських курсів перелік яких зазначено на сайті, а Замовник
зобов’язується на умовах і порядку, визначених цим Договором, отримати послугу та оплатити
її своєчасно і у повному обсязі.
2.2. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської
діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання
цього Договору, а також гарантує, що має право на надання зазначених послуг без будь-яких
обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і зобов’язується нести
відповідальність в разі порушення прав Замовника в процесі виконання цього Договору.

3.1. Навчання починається з тестування, в ході якого визначається рівень учня з обраного
предмету, а також з’ясовуються накопичені прогалини. Це допомагає сформувати
індивідуальну програму, яка називається «контрольний лист».
3.2. Послуга надається згідно індивідуального графіку, не менше двох занять на тиждень,
кожного предмету.
3.3. Надання репетиторської послуги, здійснюється за адресами, вказаними на сайті в
розділі «Контакти» або за погодженням Сторін.

4.1. Ціна кожної послуги визначається відповідно діючого Прайса, розміщеного на
офіційному сайті https://apslogos.com
4.2. Оплата здійснюється не менш ніж за 8 занять в готівковій або безготівковій формі у
розмірі 100%-ної вартості послуг. Якщо оплата здійснюється до кінця поточного місяця за
наступний, то Замовник має право на знижку у розмірі 10 (десять) гривень з кожного заняття.
4.3. Оплата здійснюється шляхом передоплати, не менш ніж за 1 день до початку занять.

5.1. Замовник приймає на себе зобов’язання оплатити послуги Виконавця в розмірі і в
порядку, передбачених Договором.
5.2. Виконавець повідомляє Замовнику на його вимогу всі відомості про хід проведення
занять.
5.3. За бажанням Замовник має право на відпрацювання пропущених занять протягом
наступного місяця у позаплановий час. Гроші за пропущенні заняття не повертаються та не
перераховуються на наступний місяць.
5.4. Виконавець має право призупинити або припинити надання послуг у разі невиконання
Замовником пункту 4.2. даної угоди
5.5. Виконавець має право залучати третіх осіб для надання послуг. Відповідальність за
якість та своєчасність надання послуг несе Виконавець в повному обсязі.
5.6. Замовник зобов’язується не передавати третім особам і не використовувати в
комерційних цілях методичний матеріал, що надається Замовнику для самостійної роботи.
5.7. Виконавець зобов’язується надати послуги, передбачені цим Договором.
5.8. Виконавець має право в односторонньому порядку:
5.8.1. призупинити надання послуги за цим Договором у разі порушення Замовником
умов цього Договору;
5.8.2. змінювати умови даного Договору;
5.8.3. змінити ціни на неоплачені послуги, розміщуючи їх на Сайті.
Всі зміни вступають в силу з моменту їх публікації на Сайті.

6.1. За порушення умов договору сторони несуть відповідальність, передбачену цим
Договором та чинним законодавством України.
6.2. Сторона, винна у порушенні умов договору, відшкодовує потерпілій Стороні
підтверджені документально понесені нею збитки. Розмір збитків, що відшкодовуються
Виконавцем, обмежується розміром суми вартості послуги, оплаченої за цим договором в
період заподіяння збитків.
6.3. Всі суперечки, які можуть виникнути з даного договору або у зв’язку з ним, Сторони
будуть вирішувати шляхом переговорів.
6.4. Якщо Сторони не зможуть досягти компромісу, спір підлягає вирішенню відповідно
до законодавства України.

7.1. Замовник за бажанням, має право укласти письмовий Договір про надання послуг з
Виконавцем. У разі укладання такого договору, будь-які домовленості, що передували
укладенню письмового договору є недійсними та не беруться до уваги.
7.2. Цей договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін на будь-якій стадії
його дії.
7.3. Цей договір може бути розірваний, у тому числі і в разі зміни вартості послуг, як за
взаємною згодою сторін, так і шляхом односторонньої відмови від договору на будь-якій стадії
його дії. Договір вважається розірваним з моменту відмови від виконання договірних
зобов’язань.
7.4. При розірванні договору Замовник зобов’язується повністю оплатити вартість послуг,
фактично наданих Виконавцем.

При розірванні Договору з ініціативи Замовника, не підлягає поверненню Замовнику вартість послуг, фактично наданих Виконавцем. Вартість послуг, фактично наданих Виконавцем в рамках навчального місяця, обчислюється за цінами, без урахування знижок, за кожну проведену навчальну годину. Повернення грошових коштів здійснюється за вирахуванням вартості послуг, фактично наданих Виконавцем.

  Для повернення грошових коштів Замовнику необхідно звернутися до Виконавця протягом 14 календарних днів з дня розірвання договору з заявою на повернення коштів. Для оформлення повернення Замовник повинен мати на руках розрахунковий документ, що підтверджує оплату послуги (чек, квитанція, платіжне доручення),  паспорт і довідку РНОКПП (ІПН).  Без документів, які підтверджують оплату грошові кошти не повертаються.

   Повернення грошей здійснюється протягом 7 робочих днів з дня отримання  заяви та оформлення акту на повернення коштів.

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
зобов’язань за умовами договору на час дії непереборної сили. Під непереборною силою
розуміються надзвичайні і непереборні за даних Умов обставини, що перешкоджають
виконанню своїх зобов’язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища
(землетруси, повені і т.д.), обставини суспільного життя (військові дії, надзвичайні положення,
найбільші страйки, епідемії і т. д.), що забороняють заходи державних органів (заборона
перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції, заборони на торгівлю, карантинні заходи
обмежень та інше). Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі
сторін приймає на себе свій ризик за результатами форс-мажорних обставин. Період
звільнення сторони від відповідальності визначається терміном дії зазначених обставин.

9.1. Замовник висловлює згоду на обробку своїх персональних даних в такий спосіб:
9.1.1. При оплаті послуги;
9.1.2. За участю в рекламних акціях Виконавця відповідно до правил проведення
таких заходів.
9.2. При відвідуванні Сайту Виконавець збирає, зберігає і обробляє таку інформацію як
IP-адресу, дату і час відвідин, тип і мова браузера, файли cookies – виключно для надання
послуг Сайту, оптимізації його роботи, а також для захисту цілісності інформаційного
простору Сайту.
9.3. Сторони домовилися, що категорії персональних даних, які Замовник дає згоду
обробляти, це: прізвище, ім’я, по батькові Замовника, контактні телефони, адреса електронної
пошти (Електронна пошта), історію транзакцій,
інформацію, що надається Замовником в процесі користування сайтом, іншу ідентифікаційну
інформацію, призначену для підтвердження особи.
Такі дані можуть зберігатися протягом 10 років.
9.4. Виконавець гарантує, що персональні дані будуть зберігатися і оброблятися у
відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

10.1. Розсилки та інформаційні повідомлення будуть відправлені на адреси електронної
пошти, номери телефонів Замовників, які отримували послуги або брали участь в акціях і / або
інших маркетингових заходах (конкурси, розіграші призів / подарунків і т.д.), які проводилися
Виконавцем.
10.2. Підставою для отримання розсилки та / або інформаційного повідомлення є адреса
електронної пошти або номер телефону, який Замовник за власною ініціативою повідомив у
відповідній анкеті (заповненої їм для участі в акції та / або маркетингової активності) або при
замовленні послуги.
10.3. Зазначені розсилки містять інформацію про майбутні акції наданих послуг,
розіграшах, знижки, спеціальні пропозиції та інші заходи для Замовників.
10.4. Замовник в будь-який момент може відписатися від отримання розсилки
звернувшись до Виконавця.

11.1. Цей договір вступає в силу з моменту внесення оплати Замовником і діє до повного
виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань викладених в Договорі.

Публічна оферта школа​

Цей Договір публічної оферти адресований необмеженому колу осіб, що є офіційною

публічною пропозицією Виконавця укласти з Замовниками договір про надання послуг,

інформація про яких розміщена на Сайті https://apslogos.com

Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного

кодексу України його умови однакові для всіх замовників.

Договірні відносини між Виконавцем і Замовником укладаються шляхом надання повної і

безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в вигляді публічної оферти без

підпису письмового примірника Сторонами. Оплачуючи послуги Виконавця, Замовник

погоджується з усіма умовами договору та умовами відповідальності у разі порушення умов

цього Договору.

1.1. Сайт – інформаційна система, доступна в мережі Інтернет за адресою:
https://apslogos.com
1.2. Договір публічної оферти – публічний договір, який розміщений на Сайті і застосування
якого є обов`язковим для Замовника та Виконавця.
1.3. Акцепт – прийняття Замовником пропозиції Виконавця про придбання послуги,
інформація про яку розміщена на Сайті, підтверджується внесенням оплати вартості послуг.
1.4. Акцепт Замовником цього Договору означає, що він повністю згоден з усіма
положеннями цього Договору. З моменту акцепту Замовником цей Договір вважається
укладеним.
1.5. Послуги – послуги, про які на Сайті розміщено пропозицію Виконавця.
1.6. Замовник – будь-яка фізична особа з повною дієздатністю, або юридична особа, що має
намір придбати послугу згідно з чинним законодавством України.
1.7. Виконавець – може бути юридична особа або фізична особа-підприємець, яка надає
послуги вказані на Сайті. Найменування Виконавця вказується при визначенні та оплаті
конкретної послуги.

2.1. Виконавець зобов`язується за завданням Замовника надати дитині Замовника послуги
репетиторства з вивчення загальноосвітніх предметів, а Замовник зобов`язується прийняти надані
послуги та оплатити їх своєчасно і у повному обсязі.
2.2. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської
діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього
Договору, а також гарантує, що має право на надання зазначених послуг без будь-яких обмежень,
відповідно до вимог чинного законодавства України, і зобов`язується нести відповідальність в
разі порушення прав Замовника в процесі виконання цього Договору.2

3.1. Навчання проводиться за індивідуальною програмою: груповою, лекційною, практичною
або дистанційною формою.
3.2. Обсяг послуг, що надаються Виконавцем в місяць визначається індивідуально із
Замовником.
3.3. Тривалість однієї навчальної години – 45 хвилин.
3.4. Час і дні проведення занять: за індивідуальним розкладом, погодженим з Замовником.
3.5. Якість наданих Виконавцем послуг має відповідати індивідуальним програмам і вимогам
Замовника, а також нормам чинного законодавства.
3.6. Надання репетиторських послуг, здійснюється за адресами, вказаними на сайті в розділі
«Контакти» або за погодженням Сторін.

4.1. Ціна послуги визначається відповідно діючого Прайса, розміщеного на офіційному
сайті https://apslogos.com
4.2. Вартість послуг може бути зменшена на суму знижки (акційної пропозиції), діючої на
день оплати послуг (згідно прайс-листа). Замовник може скористатися тільки однією діючою
акційною пропозицією.
4.3. Для застосування до Замовника «Програми лояльності постійних клієнтів» (від одного
року навчання), оплату необхідно здійснити у вигляді 100% передоплати за наступний квартал у
строк до 25 серпня, до 25 листопада, та до 25 лютого в готівковій формі шляхом внесення
грошових коштів в касу Виконавця або в безготівковій формі шляхом перерахування грошових
коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. При оплаті після 25 числа попереднього місяця, в
якому вноситься оплата за наступний квартал, програма лояльності не застосовується, оплата
проводиться у повному обсязі згідно прайс-листа на офіційному сайті організації, без
застосування будь-яких знижок та акційних пропозицій. Виконавець залишає за собою право
змінювати умови «Програми лояльності постійних клієнтів» в односторонньому порядку без
узгодження із Замовником.
4.4. Оплата здійснюється в повному обсязі без урахування пропущених занять та не
залежить від зимових канікул і офіційних свят.
4.5. У разі повернення коштів Замовнику проводиться перерахунок оплати за відпрацьовані
місяці без урахування знижки, зазначеної в п.4.2.
4.6. Щорічно, одним платежем, до початку навчального року, Замовник сплачує додатково
визначений грошовий внесок для цільового використання коштів, а саме: організування інших
видів відпочинку та розваг, заохочення до навчання, проведення різноманітних заходів, свят та
днів народження, оновлення матеріальної бази та устаткування і т.п.

5.1. Виконавець має право призупинити або припинити надання послуг у разі невиконання
Замовником умов цього договору.
5.2. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати договір у разі порушення
особою, що навчається, Правил поведінки учнів. Про дату розірвання договору Замовнику
повідомляється за п`ять днів.
5.3. Виконавець має право залучати третіх осіб для надання послуг. При цьому
відповідальність за якість і своєчасність надання послуг несе Виконавець в повному обсязі.
5.4. Виконавець зобов`язаний повідомити Замовника на його вимогу всі відомості про хід
проведення занять.
5.5. Замовник приймає на себе зобов`язання оплачувати послуги Виконавця в розмірі, в
порядку та в строки, передбачені Розділом 4 цього договору.
5.6. Замовник зобов`язаний забезпечити відвідування занять особою, що навчається,
відповідно до розкладу.
5.7. Особа, яка навчається, зобов`язана дотримуватися Правил поведінки учнів,
дотримуватися навчальної дисципліни і загальноприйнятих норм поведінки.
5.8. Особа, що навчається, за бажанням має право на відпрацювання занять, пропущених з
поважної причини, що підтверджено відповідними документами (лікарняний лист або довідка
тощо), протягом двох наступних місяців в позаплановий час. Пропущені заняття з неповажних
причин (в т.ч. запізнення) не відпрацьовуються. Гроші за пропущені заняття не повертаються.
5.9. Замовник зобов`язаний відшкодувати збиток, заподіяний особою, що навчається, майну
Виконавця, відповідно документів, які підтверджують суму збитку, згідно чинного законодавства
України.  
5.10. Замовник має право перевіряти хід і якість послуг, що надаються, і їх відповідність
завданням Замовника без втручання в діяльність Виконавця.

6.1. Виконавець не забезпечує харчуванням осіб, що навчаються. За бажанням Замовник
може давати їжу особі, яка навчається, з собою або замовляти харчування у відповідних сервісах
на свій розсуд. У закладі є обладнана кімната для прийому їжі.

7.1. У разі наявності будь-якого з протипоказань та/або інших особливостей здоров’я
особи, що навчається, Замовник зобов’язаний письмово повідомити про них. Якщо стан здоров’я
учня ставить під сумнів Виконавця, останній має право, за власним рішенням, відмовити у
прийнятті особи на навчання.
7.2. У разі необхідності вживати будь-які медичні препарати самостійно або за
призначенням лікаря під час перебування у закладі, суворо заборонено передавати їх іншим,
тощо. Виконавець не несе відповідальності за порушення вимог даного пункту Договору. Повну
відповідальність несе Замовник незалежно від настання наслідків.
7.3. За потреби невідкладного лікарського втручання, викликається швидка медична
допомога.

8.1. За порушення умов договору сторони несуть відповідальність, передбачену цим
Договором та чинним законодавством України.
8.2. Сторона, винна у порушенні умов договору, відшкодовує потерпілій Стороні
підтверджені документально понесені нею збитки. Розмір збитків, що відшкодовуються
Виконавцем, обмежується розміром суми вартості послуги, оплаченої за цим договором в період
заподіяння збитків.
8.3. Всі суперечки, які можуть виникнути з даного договору або у зв`язку з ним, Сторони
будуть вирішувати шляхом переговорів.
8.4. Якщо Сторони не зможуть досягти компромісу, спір підлягає вирішенню відповідно до
чинного законодавства України.

9.1. Замовник за бажанням, має право укласти письмовий Договір про надання послуг з
Виконавцем. У разі укладання такого договору, будь-які домовленості, що передували
укладенню письмового договору є недійсними та не беруться до уваги.
9.2. Цей договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін на будь-якій стадії його
дії.
9.3. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість послуги,
повідомивши про це Замовника не менш ніж за два тижні до початку кварталу, в якому послуги
надаватимуться за новими цінами. Виконавець повідомляє Замовника шляхом викладення прайс-
листа на офіційному сайті організації або об’явою на інформаційному стенді у приміщенні
організації.
9.4. При розірванні Договору з ініціативи Замовника, не підлягає поверненню Замовнику
вартість послуг, фактично наданих Виконавцем та не підлягає поверненню щорічний внесок.
Вартість послуг, фактично наданих Виконавцем в рамках навчального місяця, обчислюється за
цінами, без урахування знижок, за кожну проведену навчальну годину. Повернення грошових
коштів здійснюється за вирахуванням вартості послуг, фактично наданих Виконавцем.

При розірванні Договору з ініціативи Замовника, не підлягає поверненню Замовнику вартість послуг, фактично наданих Виконавцем. Вартість послуг, фактично наданих Виконавцем в рамках навчального місяця, обчислюється за цінами, без урахування знижок, за кожну проведену навчальну годину. Повернення грошових коштів здійснюється за вирахуванням вартості послуг, фактично наданих Виконавцем.

  Для повернення грошових коштів Замовнику необхідно звернутися до Виконавця протягом 14 календарних днів з дня розірвання договору з заявою на повернення коштів. Для оформлення повернення Замовник повинен мати на руках розрахунковий документ, що підтверджує оплату послуги (чек, квитанція, платіжне доручення),  паспорт і довідку РНОКПП (ІПН).  Без документів, які підтверджують оплату грошові кошти не повертаються.

   Повернення грошей здійснюється протягом 7 робочих днів з дня отримання  заяви та оформлення акту на повернення коштів.

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
зобов`язань за умовами договору на час дії непереборної сили. Під непереборною силою
розуміються надзвичайні і непереборні за даних Умов обставини, що перешкоджають виконанню
своїх зобов`язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси,
повені і т.д.), обставини суспільного життя (військові дії, надзвичайні положення, найбільші
страйки, епідемії і т. д.), що забороняють заходи державних органів (заборона перевезень,

валютні обмеження, міжнародні санкції, заборони на торгівлю, карантинні заходи обмежень та
інше). Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на
себе свій ризик за результатами форс-мажорних обставин. Період звільнення сторони від
відповідальності визначається терміном дії зазначених обставин.
10.2. Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для відмови Замовника від оплати
робіт, виконаних Виконавцем до виникнення форс-мажорних обставин.

11.1. Замовник висловлює згоду на обробку своїх персональних даних в такий спосіб:
11.1.1. При оплаті послуги;
11.1.2. За участю в рекламних акціях Виконавця відповідно до правил проведення таких
заходів.
11.2. При відвідуванні Сайту Виконавець збирає, зберігає і обробляє таку інформацію як IP-
адресу, дату і час відвідин, тип і мова браузера, файли cookies – виключно для надання послуг
Сайту, оптимізації його роботи, а також для захисту цілісності інформаційного простору Сайту.
11.3. Сторони домовилися, що категорії персональних даних, які Замовник дає згоду
обробляти, це: прізвище, ім`я, по батькові Замовника, контактні телефони, адреса електронної
пошти (Електронна пошта), історію транзакцій,
інформацію, що надається Замовником в процесі користування сайтом, іншу ідентифікаційну
інформацію, призначену для підтвердження особи.
Такі дані можуть зберігатися протягом 10 років.
11.4. Виконавець гарантує, що персональні дані будуть зберігатися і оброблятися у
відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

12.1. Розсилки та інформаційні повідомлення будуть відправлені на адреси електронної
пошти, номери телефонів Замовників, які отримували послуги або брали участь в акціях і / або
інших маркетингових заходах (конкурси, розіграші призів / подарунків і т.д.), які проводилися
Виконавцем.
12.2. Підставою для отримання розсилки та / або інформаційного повідомлення є адреса
електронної пошти або номер телефону, який Замовник за власною ініціативою повідомив у
відповідній анкеті (заповненої їм для участі в акції та / або маркетингової активності) або при
замовленні послуги.
12.3. Зазначені розсилки містять інформацію про майбутні акції наданих послуг,
розіграшах, знижки, спеціальні пропозиції та інші заходи для Замовників.
12.4. Замовник в будь-який момент може відписатися від отримання розсилки звернувшись
до Виконавця.

13.1. Цей договір вступає в силу з моменту внесення оплати Замовником і діє до повного
виконання Сторонами взятих на себе зобов`язань викладених в Договорі.

Освітня діяльність в освітньому холдингу «Логос» ведеться на підставі державної ліцензій №580549 від 06.06.2012 та №580550 від 06.06.2012. (Ліцензія) .

Пройти тест з Української мови

Пройти тест з фізики

Пройти тест з хімії

Пройти тест з Англійської мови

Пройти тест з математики

Записаться на бесплатный пробный урок

Попробовать бесплатноЗаписатися до садочка

Спробувати безкоштовноЕкспрес-програма на канікулах. Отримайте 30% знижки!Пройти тест по Английскому языку

Записатися на урок

Пройти тест по Украинскому языку

Пройти тест по математике

Пройти тест по физике

Пройти тест по химии

Даруємо уроки:
при оплаті 50 уроків + 5 у подарунок!Дарим уроки: при оплате 50 уроков + 5 в подарок!Получите БЕСПЛАТНОЕ тестирование по 3 предметам на ваш выбор!Отримайте БЕЗКОШТОВНЕ тестування з 3 предметів на ваш вибір!Реєстрація на навчання в літній школіРегистрация на обучение в летней школеЗамовити дзвінок

Заказать звонок

Записаться на урок

Записатися на безкоштовний пробний урок